please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Lahtis och Porukka

Lahtis och Porukka

6/2/17

År 2017 har i många finska kommuner inletts med utarbetandet av en ny strategi. Med hjälp av vad träder kommunerna in i den nya fullmäktigeperioden och hur kommer regionreformen att återspeglas i framtida strategier? Reformen hämtar kommunerna, i egenskap av tjänsteleverantörer, närmare den privata sektorn, och kommunerna måste fungera i en ny konkurrensmiljö. Hur syns den förändrade arbetsmiljön i de nya strategierna?

Lahtis stad förnyade sin strategi i början av 2016, och Porukka-applikationen var en märkbar del av strategiarbetet. Med hjälp av Porukka samlade staden in tusentals svar och nådde nya användargrupper, som till exempel unga vuxna. Vi intervjuade Lahtis strategiska chef, Sirkku Huisko, om saken.

"När vi utvecklade vår strategi hade vi en stark gemensam vilja rörande hur vi vill föra strategiarbetet framåt. Invånarnas perspektiv på vilken typ av stad vi vill bygga är verkligen viktigt för oss. Vi har en strategi baserad på verksamhetslöften och ett rejält antal olika löften. Genom skapandet av dem får vi förståelse för hurudana värden stadens invånare har.

När man bygger en framtid är det bra att forska lite om vilka värderingar som gäller för de unga som bor i staden och vilken typ av stad de vill ha. Det är viktigt, för vi vill lyckas som ungdomarnas stad. Vi vill få ungdomar att stanna här och bygga sina liv här. Om vi använder verktyg som inte når unga människor, kan vi bygga på helt fel grunder "

Porukka-appen var inte ursprungligen planerad som en del av strategiarbetet, men när det blev möjligt tog Lahtis emot den med öppna armar.

"Invånarna måste ges alla möjligheter att delta: möten och elektroniska kanaler. Under strategiarbetet organiserades Porukka-verkstäder under en månads tid, som tillsammans med den traditionella enkäten nådde omkring hundra svarare. Genom appen "Porukka" nådde vi tusentals svarare, och särskilt ungdomar, som kan vara svåra att få att delta på traditionella sätt. Den absoluta fördelen med appen måste anses vara det att vi nådde nya grupper och fick ett stort antal svar."

Vi vill att våra kunder ska förstå att ansökan bara utgör en del av stadens verktygsback vad gäller interaktion, och inte är lösningen på alla utmaningar. Hur ser du på användningen av flera kanaler vad gäller samverkan mellan staden och invånarna?

"Genom att använda olika kanaler kan invånarna uttrycka sina åsikter om vilken typ av stad de vill ha; Porukka-verkstaden gjorde det möjligt att ställa öppna frågor, medan Porukka-appen är bra på att mäta attityder. Att skriva långa svar på telefonen är inte det bästa, så frågorna har formats lite annorlunda i appen. Styrkan hos flera kanaler är att vi kan ställa olika typer av frågor och samla svar ur olika områden.

Porukka är också lämpad för att identifiera användarnas värderingar, så provocerande frågor är bra. Vad värderar människor? Som ett exempel, ifall vi här värderar vardagsmotion eller elitsporter mer? Det är Porukka bra på. Självklart måste man inse, och tala om för användarna, att det inte är fråga om en omröstning, utan snarare en återspegling av ens åsikter."

Som du nämnde tidigare var användningen av Porukka inte tänkt som en del av strategiarbetet. Hur skulle du genomföra ett nytt handlingssätt som en del av ditt strategiarbete?

"Det viktigaste vid implementeringen av en app är att samla alla som är involverade i strategiarbetet och sedan ställa frågor. Det är värt att spendera tillräckligt med tid för förberedandet av bra frågor och knyta dem till strategiarbetet. Vi hade bråttom och kunde inte till fullo utnyttja den nytta som appen skulle ha kunnat ge. Så här i efterhand borde vi ha satsat mer på planeringen."

Vad ska man tänka på om man överväger implementeringen av en sådan app?

"Jag vill inte uppmana någon att implementera appen på lösa grunder, ifall de verkligen vill dra nytta av ett dylikt interaktionsverktyg i strategiarbetet. Först måste man tänka på, vad det är man vill ha ut av det. Appen erbjuder enorma möjligheter, så strategi är inte det enda sättet att använda den till. Den erbjuder en hel del möjligheter till att dela information och även andra frågor som kräver planering, såsom stadsplanering och utveckling av olika serviceformer.

Porukka är ett utmärkt verktyg för staden i och med att det inte klart är förknippat med någon bransch eller verksamhet, men det erbjuder plattformen som ger möjligheten att utveckla dem alla. Appens användning kräver att någon, som förstår varför arbete görs, håller i trådarna. Appens utnyttjande till fullo kräver ledningens mandat för att verka, och någon som för saken framåt. Porukka erbjuder enorma möjligheter för utvecklingen av processer och för att få mer ut av strategiarbetet."

Varför är det viktigt att lyssna på invånarna i beslutsfattandet?

"Varför finns staden och för vem finns den? Det här jobbet görs inte för beslutsfattarna eller tjänstemännen, utan vi skapar en stad, där det ett bra att bo och arbeta. Då är slutanvändarens synpunkter mycket viktiga. "

Fråga er själva, för vem ni arbetar i kommunerna!

Inom näringslivet har det länge varit underförstått att saker och ting görs för kunden. I Finland kommer vi om några år att befinna oss i en situation där den offentliga sektorn i större omgång liknas vid den privata sektorn om reformerna nu genomförs som planerat. Den offentliga sektorn kommer på många nivåer likna företagen och vi måste "konkurrera" om samma kunder. Trots det borde vi inte ha uppfattningen, att vi konkurrerar om kunderna. Vi måste tänka på hur vi behåller vårt välfärdssamhälle så att lokalbefolkningen upplever att vi har en bra stad, vi vill utveckla den tillsammans och vi är nöjda med de tjänster vi erbjuds. Kommunerna och städerna bör satsa på äkta användarvänlighet."

‍Strategisk chef, Sirkku Huisko Lahtis kommun Bild: Mirkka Ruohonen, Lahtis kommun

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.