please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Neljä syytä hyödyntää osallistamista kaupungin strategian laatimisessa

Neljä syytä hyödyntää osallistamista kaupungin strategian laatimisessa

3/8/16

1. Kuntalaki takaa asukkaille oikeuden osallistua kunnan päätöksentekoon


Kuntalain 27. §:ssä säädetään valtuuston vastuu kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien edellytyksistä osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Lainkohtaan on luetteloitu seitsemän tapaa, joilla voidaan erityisesti osallistaa kuntalaisia päätöksentekoon:

1. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin

2. järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa

3. tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia

4. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa

5. järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa

6. avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua

7. järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä

Jokainen edellämainittujen prosessien kanssa työskennellyt tietää, että ihmisiä on todella haastava saada osallistumaan niihin. Varsinkin nuoret ja ruuhkavuosia elävät aikuiset on vaikeaa saada aktivoitua mukaan päätöksentekoon.

Autamme älypuhelinsovelluksemme avulla kehittämään ja modernisoimaan kuntien lakisääteisiä prosesseja. Sovelluksen kautta on mahdollista tiedottaa kunnan asioista ja antaa ihmisille kanava kertoa mielipiteensä käsiteltävistä asioista. Sen avulla on mahdollista edistää asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua. Sen avulla on myös mahdollista järjestää kansanäänestyksiä. (Sovellus ei vaadi kirjautumista, joten käyttäjää ei tunnisteta, jolloin äänestys ei voi olla sitova.)


2. Kunnan tiedottamisvelvollisuus ja vaikutusmahdollisuuksien varaaminen

Kuntalain 29. pykälä sanoo: ”Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille.” Myös julkisuuslaissa ja hallintolaissa säädetään kunnan velvollisuudesta tiedottaa ja tarjota ihmisille mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin.

Me uskomme ja tiedämme ihmisten haluavan osallistua päätöksentekoon aktiivisemmin, kun heille tarjotaan siihen paremmat mahdollisuudet. Järjestäessään tilaisuuksia, joissa asukkaat pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon, on Lahden kaupunki saanut paikalle muutamia kymmeniä osallistujia. Porukka-sovelluksen avulla Lahti on saanut yli 2000 asukasta osallistumaan päätöksentekoon. Ensimmäisen puolen vuoden aikana päätöksentekoon osallistuvien määrä on monikymmenkertaistunut!


3. Nuorten osallistaminen päätöksentekoon

“Nuorisolain 8. §:ssä sanotaan: “Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.”

Kuinka hyvin kaupungissanne nuorisolaki toteutuu? Saadaanko nuoret osallistumaan heitä koskevaan päätöksentekoon? Nuoret ovat aktiivinen kunnan palveluiden käyttäjäjoukko. Vaikka heillä ei olekaan mahdollisuutta kunnallisvaalien kautta vaikuttaa kotikuntansa asioihin, on heille mahdollista tarjota lukuisia tapoja ja kanavia vaikuttaa.

Onko teidän prosessit nuorisoystävällisiä? Nuoret omaksuvat uusia tapoja nopeasti ja ovat valmiimpia ottamaan uusia kanavia käyttöönsä. Kuinka hyvin prosessinne palvelevat nuoria? Kuinka hyvin tavoitatte nuoret heidän ensisijaisessa kanavassa, eli älypuhelimen kautta?

Nuoret ovat kunnille tärkeä ryhmä, koska se on aika, jolloin opetellaan asioita kohti aikuisuutta ja aktiivinen kansalaisuus ja yhteisiin asioihin vaikuttaminen kansalaisena on yksi tärkeimmistä taidoistamme! Nuorten tulee olla prioriteettilistan kärjessä ei vain juhlapuheissa vaan myös arjen teoissa.


4. Monikanavaisuus

Me olemme digitaalisen osallistamisen ja älypuhelinsovelluksen puolestapuhujia. Se on työmme. Emme kuitenkaan puhu siitä ratkaisuna kaikkiin kaupungin haasteisiin. Se on yksi työkalu kunnan työkalupakissa. Me uskomme monikanavaisuuden voimaan. Siihen, että asukkaat kohdataan niissä kanavissa, joissa se on heille parasta, kätevintä ja helpointa.

Me uskomme, että asukkaiden osallistaminen älypuhelinsovelluksen avulla tuo moninaisia hyötyjä, kuten sen, että ihmisiä saadaan aktiivisemmin osallistumaan myös muissa kanavissa. Kun käytämme aikaa ja resursseja asioihin tutustumiseen ja osallistumiseen, niistä muodostuu meille tärkeitä. Otamme omistajuutta asiasta. Uskon, että tämä sovelluksen kautta asioiden tutuksi tuleminen ja omistajuus, kasvattaa ihmisten mielenkiintoa osallistua aiheen käsittelyyn myös paikan päällä.

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.