please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Osallistavaa strategiatyötä

Osallistavaa strategiatyötä

6/2/17

Vuosi 2017 on alkanut monessa Suomen kunnassa uuden strategian työstämisellä. Millä eväillä kunnat lähtevät uuteen valtuustokauteen sekä miten maakuntauudistus näkyy tulevissa strategioissa? Uudistus tuo kunnat palveluntarjoajina lähemmäs yksityistä sektoria ja kunnat joutuvat toimimaan uudessa kilpailutilanteessa. Kuinka muuttuva toimintaympäristö näkyy uusissa strategioissa?

Lahden kaupunki uudisti strategiansa vuoden 2016 alussa, ja Porukka-sovellus oli vahva osa strategiatyötä. Porukan avulla kaupunki sai kerättyä tuhansia vastauksia ja tavoitti uusia käyttäjäryhmiä, kuten nuoret aikuiset. Haastattelimme Lahden strategiapäällikköä, Sirkku Huiskoa, aiheesta.

“Strategiaa laadittaessa meillä oli vahva yhteinen tahtotila miten haluamme strategiatyötä viedä eteenpäin. Asukkaiden näkökulma siihen, minkälaista kaupunkia halutaan rakentaa, on meille todella tärkeä. Meillä on toimintalupauksiin perustuva strategia ja aikamoinen joukko erilaisia toimintalupauksia. Niiden luomisessa meitä auttaa ymmärrys siitä, millainen arvomaailma kaupungissa on.

Kun rakennetaan tulevaisuutta, on hyvä haistella, millaiset arvot kaupungissa asuvilla nuorilla on ja millaista kaupunkia he haluavat. Sillä on merkitystä, koska me haluamme menestyä nuorten kaupunkina. Haluamme saada nuoret pysymään täällä ja rakentamaan arkensa tänne. Jos käytämme välineitä, jotka eivät tavoita nuoria, saatamme rakentaa väärälle perustalle väärälle perustalle.”

Porukka-sovellusta ei alun perin oltu suunniteltu mukaan osaksi strategiatyötä, mutta kun sen hyödyntämiseen tuli mahdollisuus, Lahti otti sen avosylin vastaan.

“Asukkaille täytyy antaa kaikki tavat osallistua: tapaamiset ja sähköiset kanavat. Strategiatyön aikana järjestimme kuukauden ajan Porukka-pajaa, joka perinteisen kyselyn kanssa yhdessä tavoitti noin sata vastaajaa. Porukka-sovelluksen kautta tavoitimme tuhansia vastaajia ja erityisesti nuoria, joita perinteisin keinoin on haastava saada osallistumaan. Sovelluksen ehdottomaksi hyödyksi pitää laskea, että sen avulla tavoitettiin uusia ryhmiä ja saatiin iso vastausmassa.”

Haluamme asiakkaidemme ymmärtävän, että sovellus on vain yksi osa kaupungin vuorovaikutuksen työkalupakissa eikä ratkaisu kaikkiin haasteisiin. Kuinka näet monikanavaisuuden kaupungin ja asukkaiden välisessä vuorovaikutuksessa?

“Hyödyntämällä eri kanavia saa esille erilaisten asukasryhmien mielipiteitä siitä, millaista kaupunkia halutaan; Porukka-paja mahdollisti avoimien kysymysten kysymisen, kun taas Porukka-sovellus on omiaan mittaamaan asenteita erilaisten asioiden välillä. Pitkien vastausten kirjoittaminen puhelimella ei ole palkitsevaa, joten kysymysten asetanta on sovelluksessa erilainen. Monikanavaisuuden vahvuus on, että voidaan kysyä erityyppisiä kysymyksiä ja kerätä vastauksia eri kulmilla.

Porukka on myös hyvä käyttäjien arvomaailman selvittämiseen, jolloin provokatiiviset kysymykset ovat hyviä. Mitä ihmiset arvostavat? Esimerkkinä vaikka arvostammeko täällä enemmän vai yhtä paljon arkiliikuntaa tai huippu-urheilua? Siihen Porukka on omiaan. On tietenkin ymmärrettävä, ja käyttäjille kerrottava, että kyseessä ei ole äänestys, vaan näkemysten tunnustelu.”

Kuten aikaisemmin mainitsit, Porukan käyttöä ei oltu suunniteltu osaksi strategiatyötä. Kuinka toteuttaisit uuden toimintatavan käyttöönoton strategiatyön osana?

“Tärkein asia sovelluksen käyttöönotossa on koota yhteen kaikki strategiatyöhön osallistuvat tahot ja sitä kautta hakea kysymyksiä. Kannattaa käyttää tarpeeksi aikaa hyvien kysymysten laadintaan ja kytkeä se strategiatyöhön. Me toimimme kiireessä ja emme pystyneet ulosmittaamaan kaikkea hyötyä, jota sovelluksen avulla olisi ollut mahdollista saavuttaa. Jälkiviisaana panostaisimme enemmän suunnitteluun.”

Mitä tulee ottaa huomioon, kun harkitsee tällaisen sovelluksen käyttöönottoa?

“En kehottaisi ketään ottamaan sovellusta käyttöön kevein perustein, jos siitä oikeasti halutaan hyötyä vuorovaikutusvälineenä strategiatyössä. Ensin tulee miettiä, mitä halutaan siitä ulos. Sovelluksessa on hirveästi mahdollisuuksia, joten strategia ei ole ainoa tapa hyödyntää sitä. Se tarjoaa paljon mahdollisuuksia esim. tiedottamiseen ja myös muissa suunnittelua vaativissa asioissa, kuten kaavoituksessa ja palveluiden kehittämisessä.

Porukka on kaupungille siitä hyvä työväline, että se ei selkeästi kytkeydy mihinkään toimialaan tai toimintoon, vaan se antaa alustan kehittää niitä kaikkia. Sovelluksen hyödyntäminen vaatii vahvan omistajuuden joltain taholta, joka ymmärtää miksi teemme tätä työtä. Sovelluksen täysi hyödyntäminen vaatii johdon mandaatin toimia ja omistajuuden, joka vie asiaa eteenpäin. Porukka välineenä tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia prosessien kehittämisessä ja ottamaan enemmän tehoja irti strategiatyöstä.”

Miksi asukkaiden äänen kuuleminen päätöksenteossa on tärkeää?

“Miksi kaupunki on olemassa ja kenelle se on olemassa. Ei tätä työtä tehdä päättäjille tai virkamiehille, vaan me tehdään kaupunkia, jossa on hyvä asua ja yrittää. Silloin loppukäyttäjän näkemys on erittäin tärkeä."

Kysykää itseltänne, ketä varten teette kunnissa työtä!

Yritysmaailmassa on jo kauan sitten ymmärretty, että asioita tehdään asiakkaalle. Suomessa tullaan olemaan muutaman vuoden päästä tilanteessa, jossa julkinen sektori rinnastuu vahvemmin yksityisen sektorin kanssa, jos uudistukset toteutuvat nyt oletetulla tavalla. Julkinen sektori hyvin monella tasolla rinnastuu yrityksiin ja joudumme “kilpailemaan” samoista asiakkaista. Kuitenkaan ei oikeasti pidä ajatella, että kilpailisimme asiakkaista. Täytyy ajatella sitä, kuinka pidämme tämän hyvinvointiyhteiskunnan pystyssä niin, että kuntalaiset kokevat, että meillä on hyvä kaupunki, haluamme kehittää sitä yhdessä ja olemme tyytyväisiä palveluihin, joita se tarjoaa meille. Tarvitaan aitoa käyttäjälähtöisyyttä, johon kuntien ja kaupunkien tarvitsee mennä.”

Lahden kaupungin Strategiapäällikkö Sirkku Huisko. Kuva: Mirkka Ruohonen, Lahden kaupunki.
Lahden kaupungin Strategiapäällikkö Sirkku Huisko. Kuva: Mirkka Ruohonen, Lahden kaupunki.

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.